Salgs- og leveringsbetingelser.


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. ANVENDELSE
2. TILBUD OG ACCEPT
3. PRISER
4. BETALING
5. LEVERING OG LEVERINGSTID
6. EJENDOMSFORBEHOLD
7. FORCE MAJEURE
8. GARANTI OG MANGLER
9. ANSVARSBEGRÆNSNING
10. RETURVARER
11. PRODUKTANSVAR
12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
13. SÆRLIGT OM MONTAGE
14. ÆNDRING AF VILKÅR
15. TVISTER
16. KONTAKTOPLYSNINGER

1. ANVENDELSE
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Søborg Køl ApS, CVR-nr. 43473182 (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette   gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af aftalen over for Sælger har anført andre vilkår, idet   alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af aftalen, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser,   der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.

2. TILBUD OG ACCEPT
2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden   er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog Sælgers øvrige betingelser for levering og leveringstid nedenfor.

3. PRISER
3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige   ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved   begivenheder, der er omfattet af force majeure.

4. BETALING
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 14 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig   misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
4.2 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve   rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
4.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med   eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.
4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i tilfælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre   fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.
4.5 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for betaling eller betaling forud for levering.

5. LEVERING OG LEVERINGSTID
5.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2020 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.
5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i   ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet   skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret   dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leveringsuge. Dette   gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.
5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.
5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5                    hverdage efter skriftligt påkrav   til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
5.5 Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter f                    forudgående særskilt aftale med   Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.
5.6 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.
5.7 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan   køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
5.8 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger   af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.
5.9 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering   er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle   indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering.

7. FORCE MAJEURE
7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne   ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse,   kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen   hertil.
7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen,   uden at det skal betragtes som misligholdelse.

8. GARANTI OG MANGLER
8.1 For alle produkter fremstillet af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 12 måneder regnet fra   leveringsdatoen. Garantien er kun gældende, under forudsætning af at produktet er korrekt monteret/anvendt i overensstemmelse med Sælgers anvisning og almindelig   anerkendt praksis. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning,   mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.
8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler.   Reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved   modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive,   hvori manglen består samt bilægges eventuelt billedmateriale.
8.3 Garantien er betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog   senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
8.4 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
8.5 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der   måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering ske AB fabrik på en adresse i Danmark.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende   begrænsninger:
9.1.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende   ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
9.1.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller   følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
9.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter   eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers   retsforhold over for tredjemand.
9.1.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade   på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10. RETURVARER
10.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte   returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.
10.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.

11. PRODUKTANSVAR
11.1 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger ikke er ansvarlig for   over for Køber.
11.2 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller   voldgiftsret, som behandler sagen.
11.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om   erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
11.1 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis   tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller   andre indirekte tab.
  Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller   voldgiftsret, som behandler sagen.

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister   er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til   dem.
12.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere   produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det   samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
12.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til   tredjemands kundskab.
  Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer   tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må   denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.
12.4 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette   er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.

13. SÆRLIGT OM MONTAGE
13.1 Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelser i denne pkt. 13.
13.2 Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at   sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden   forsinkelse.
13.3 Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og   at afholde udgifterne dertil.
13.4 Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i pkt. 13.1, 13.2 og 13.3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om Idriftsætningstidspunktet forrykkes.   Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre   leverandører, skal dækkes af køber.
13.5 Hvis købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra sælger, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige   anlægskomponenter være til stede.
13.6 Køber må ikke beskæftige sælgers personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at sælger på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil.   Hvis køber i strid hermed anvender sælgers personale til andet arbejde end det, der er skriftligt aftalt, har sælger intet ansvar for personalet eller det udførte   arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber.
13.7 Køber stiller følgende gratis til disposition på tidspunkter, sælger måtte anmode om det: Hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på   montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter, fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og   olie etc.
13.8 Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde disse.
13.9 Eventuelle arbejder, som følge af at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.
13.10 Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

14. ÆNDRING AF VILKÅR
14.1 Sælger tager forbehold for at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for Sælgers salg og levering af varer.

15. TVISTER
15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres endeligt og bindende under anvendelse af dansk ret ved voldgift. En voldgiftssag   skal føres i København i henhold til ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut” (Danish Arbitration). Processproget er dansk. Herudover gælder reglerne i lov om voldgift.
15.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de   øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

16. KONTAKTOPLYSNINGER
16.1 Sælger kan kontaktes på følgende måde, herunder i forhold til reklamationer:
      Søborg Køl ApS, CVR-nr. 43473182
      Brøndbytoften 13, 2605 Brøndby
      E-mail: info@sk-as.dk, Tlf.nr. +45 39562268